Statutul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei

Cap. I. Denumirea, membrii fondatori, forma juridică, sediul şi durata Asociaţiei

Art. 1. Denumirea este Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”.

Art. 2. Membrii fondatori: În baza dreptului constituţional la libera asociere şi a voinţei noastre liber consimţite şi în baza prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000, modificată şi completată potrivit Legii nr. 246/2005, publicată în M.OF. al României, Partea I nr. 656 din 25.07.2005, am hotărît să ne asociem în vederea constituirii unei Asociaţii Culturale cu personalitate juridică. Asociaţia se înfiinţează la iniţiativa şi cu exprimarea în mod liber a voinţei de asociere a următoarelor persoane: GUIA G. Sorin-Grigore, GAFTON A. Alexandru Arnold Francisc, MILICĂ S. Ioan.

Art. 3. Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios” se constituie în conformitate cu prevederile legale (Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, Ordonanţa nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii), este o asociaţie apolitică, fără scop patrimonial (nonprofit), organizată pe baza liberului consimţămînt al membrilor ei, în vederea promovării activităţilor ştiinţifice care se ocupă cu studierea textelor biblice, din perspectivă traductologică, teologică şi hermeneutică, şi cu analiza tipurilor de discurs religios, din perspectivă retorico-pragmatică.

Art. 4. Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios” are sediul în Iaşi, str. Gării, nr. 10, bl. L21, et. VIII, ap. 25.

Art. 5. Durata de funcţionare este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Judecătorie.

Cap. II. Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art. 6. Scopul Asociaţiei Culturale „Text şi discurs religios” este de a contribui la studierea ştiinţifică a traducerilor de text religios, a categoriilor de discurs religios, la promovarea valorilor morale ale creştinismului.

Art. 7. Prin activitatea membrilor ei, Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios” îşi propune trei obiective de bază:

 1. Studierea ştiinţifică a traducerilor româneşti de texte biblice, din secolul al XVI-lea şi pînă în prezent, cu urmărirea surselor acestora;
 2. Studierea ştiinţifică a literaturii religioase auxiliare (cărţi de predici, omilii etc.);
 3. Analiza textelor beletristice care s-au edificat ca rezultate ale insertului biblic şi teologic în literatura română.

În cadrul primului obiectiv se vor urmări cu deosebire modalităţile prin care traducerile textului biblic au reuşit să echivaleze termeni biblici cu valoare fundamentală, translînd respectivele concepte în limba română. De asemenea, se încearcă analiza mecanismelor traducerii de text biblic, în contextele diferitelor epoci, spre înţelegerea caracteristicilor care guvernează procesul traducerii textului sacru.

Cel de-al doilea obiectiv vizează modalităţile în care s-a constituit discursul religios în spiritualitatea românească, funcţiile pe care discursul religios le-a avut de-a lungul timpului, efectele acestuia.

Cel de-al treilea obiectiv îşi propune să identifice şi să cerceteze, cu deosebire, caracteristicile şi componentele hermeneutice ale receptării şi interpretării textelor sacre în literatura română, impactul culturii religioase asupra literaturii române. În vederea atingerii acestor obiective, prin activitatea membrilor ei, Asociaţia culturală „Text şi discurs religios” se implică în cercetarea ştiinţifică, în activităţile de studiere din domeniile traductologiei, filologiei, lingvisticii, retoricii, bibliologiei, teoriei textului, patrologie, istoria Bisericii, omiletică, istoria mentalităţilor.

Prin activitatea lor, membrii Asociaţiei participă în mod activ la demersurile ştiinţifice de cercetare a textelor religioase (traduceri de text biblic şi predici), analizînd căile de constituire a corpusului de texte religioase, precum şi dinamica fenomenului religios.
Totodată, membrii Asociaţiei participă la realizarea instrumentarului de lucru necesar (monografii, ediţii de texte, lucrări de analiză a textului şi discursului religios, dicţionare, corpusuri de texte, bibliografii, lucrări de sinteză, scrieri de istorie a receptării şi circulaţiei textelor biblice şi religioase).

Valorificarea rezultatelor se va face prin următoarele modalităţi:

 1. publicarea de studii şi volume, pe suport tipărit şi electronic;
 2. organizarea de seminarii, colocvii, mese rotunde, şcoli de vară, conferinţe şi dezbateri, naţionale şi internaţionale;
 3. anual, Asociaţia organizează Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios”, la care participă, lingvişti, teologi, istorici şi filosofi din centrele universitare şi de cercetare din ţară.
  În felul acesta se creează un cadru larg de dezbatere asupra traducerii de text religios, a discursului religios, a sacrului în literatură, asupra fenomenului religios în general.
 4. participarea la manifestări culturale (conferinţe, simpozioane) organizate de centre universitare din ţară şi din străinătate.

Cap. III. Patrimoniul societăţii

Art. 8. Patrimoniul Asociaţiei la data constituirii este format din donaţiile membrilor fondatori, în sumă de 1000 lei. Patrimoniul Asociaţiei se poate constitui din cotizaţii sau donaţii ale membrilor (stabilite de Consiliul Asociaţiei, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei), contribuţii, donaţii de la persoane fizice sau juridice din ţara sau/şi din străinătate, precum şi alte valori realizate de asociaţie care nu contravin scopului pentru care a fost înfiinţată sau a legilor in vigoare.

Cap. IV. Organele de conducere

Art. 9. Organele de conducere ale Asociaţiei sînt: Adunarea Generală, Consiliul Asociaţiei, şi Comisia de cenzori.

Art. 10. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi se întruneşte, de regulă o dată la patru ani, cu excepţia adunărilor generale extraordinare, care pot fi convocate la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul de membri ai Asociaţiei sau la propunerea preşedintelui asociaţiei.

Art. 11. Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor Asociaţiei şi are următoarele atribuţii:

 1. aduce amendamente la statut;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. alege consiliul de conducere şi comisia de cenzori;
 4. analizează activitatea Asociaţiei şi stabileşte direcţiile generale de orientare a activităţii pe perioada dintre două adunări generale;
 5. ratifică propunerile privind primirea de noi membri şi excluderea de membri din asociaţie. Hotărîrile Adunării Generale se iau cu aprobarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi atunci cînd se pune problema modificării Statutului, şi cu majoritatea simplă a celor prezenţi pentru restul hotărîrilor.

Art.12. Consiliul Asociaţiei conduce activitatea acesteia între sesiunile Adunării Generale. Consiliul se compune din: preşedinte, vicepreşedinte, şi secretar.

Art.13. Consiliul Asociaţiei se întruneşte lunar sau de cîte ori este nevoie, şi are următoarele atribuţii:

 1. exercită conducerea activităţii între adunările generale, aducînd la îndeplinire hotărîrile acesteia;
 2. asigură execuţia bugetară de venituri şi cheltuieli aprobate de Adunarea Generală;
 3. convoacă ordinar şi extraordinar Adunarea Generală şi prezintă raportul de activitate;
 4. şedinţele de lucru ale Consiliului se pot ţine numai cu participarea tuturor membrilor, iar hotărîrile se iau numai în urma obţinerii unanimităţii;
 5. stabileşte programul de lucru şi-l supune aprobării Adunării Generale;
 6. conduce organizarea şi desfăşurarea activităţilor Asociaţiei.

Art.14. Comisia de cenzori a Asociaţiei este formată din preşedinte şi doi membri/cenzori aleşi pe o perioada de patru ani. Cenzorii trebuie să fie economişti şi jurişti cu răspunderea stabilită prin lege.

Art. 15. Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 1. controlează gestiunea Asociaţiei;
 2. verifică permanent modul de încasare şi depunere a sumelor realizate pe calea diferitelor încasări (donaţii, sponsorizări, contribuţii);
 3. verifică execuţia bugetară a Asociaţiei şi modul de gestionare a bugetului;
 4. supraveghează regularitatea evidenţelor;
 5. raportează Adunării Generale execuţia bugetară, constatările făcute şi propune măsuri privind folosirea eficientă a gestiunii Asociaţiei.

Cap. V. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei

Art. 16. Drepturile membrilor Asociaţiei sînt următoarele:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 2. să participe la toate activităţile şi manifestările organizate de şi prin Asociaţie;
 3. să-si exprime opiniile în toate problemele legate de activităţile Asociaţiei;
 4. să folosească bunurile materiale din dotare;
 5. să se retragă la cerere din Asociaţie;

Art. 17. Obligaţiile membrilor Asociaţiei sînt următoarele:

 1. să respecte Statutul Asociaţiei;
 2. să contribuie la realizarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;
 3. să participe la activităţile Asociaţiei.

Cap. VI. Afilierea, lichidarea Asociaţiei, modul de dobîndire a calităţii de membru
şi retragerea membrilor

Art. 18. Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios” se poate afilia unei alte organizaţii numai cu acordul a minimum 2/3 din membri şi numai la propunerea Consiliului.

Art. 19. Lichidarea Asociaţiei se face în condiţiile prevăzute de lege pentru persoanele juridice. În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării vor fi donate Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Art. 20. Dobîndirea calităţii de membru, ulterior obţinerii personalităţii juridice de către Asociaţie, se face cu o cerere de adeziune aprobată de Consiliul Asociaţiei şi prin declararea acordului de a achita în contul Asociaţiei o cotizaţie sau o donaţie modică, pe an (sume stabilite de Consiliul Asociaţiei, cu aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei).

Art. 21. Retragerea membrilor Asociaţiei se poate face la cerere, 15 zile după notificarea intenţiei.

Cap. VII. Dispoziţii finale

Art. 22. Nerespectarea prezentului Statut de către membrii asociaţiei atrage după sine excluderea din Asociaţie.

Art. 23. Sumele realizate din donaţii, subvenţii sau alte surse legale se depun în contul stabilit pentru Asociaţie, conform prevederilor legale şi procedurii stabilite de organele de conducere ale Asociaţiei. De încasarea şi depunerea sumelor sus-arătate se ocupă responsabilul financiar.

Art. 24. Asociaţia va putea fi sponsorizată de instituţii şi întreprinderi de stat sau particulare faţa de care Asociaţia îşi asumă obligaţia de a respecta clauzele impuse prin contractele realizate.

Art. 25. Asociaţia va fi autorizată să deţină antet şi siglă.

Art. 26. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţii legale referitoare la persoanele juridice.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL ASOCIAŢIEI

PREŞEDINTE: Lect. univ. dr. GUIA G. Sorin-Grigore
VICEPREŞEDINTE: Prof. univ. dr. GAFTON A. Alexandru Arnold Francisc
SECRETAR: Lect. univ. dr. MILICĂ S. Ioan

MEMBRII FONDATORI

1. Prof. univ. dr. GAFTON Alexandru Arnold Francisc
2. Lect. univ. dr. GUIA Sorin-Grigore
3. Lect. univ. dr. MILICĂ Ioan
4. Prof. univ. dr. FRÂNCU Constantin
5. Conf. univ. dr. PATRAŞ Antonio-Mihail
6. Prep. univ. dr. VIERU Roxana
7. Prep. univ. drd. AILENII Simona
8. Prep. univ. drd. OPĂRIUC Loredana
9. Av. ROTAR Iuliana Elisabeta

pdfVersiunea pdf