Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”

Iniţiată de cîţiva membri ai Catedrei de Limbă română şi Lingvistică generală de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi, Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios” încearcă să răspundă unor solicitări reale. Ei înşişi preocupaţi de chestiunile traducerii textului biblic şi ale construcţiei şi funcţionării discursului religios, atenţi, totodată, la nevoile cercetătorilor din domeniile lingvisticii, teologiei, istoriei şi filosofiei, Alexandru Gafton, Sorin Guia şi Ioan Milică au încercat împreună să afle o modalitate de împărtăşire a preocupărilor şi cunoştinţelor privitoare la textul şi la discursul religios (cu tot ceea ce cuprinde acesta: traduceri, compilaţii şi compuneri originale de texte religioase, rostire religioasă, cu toate rosturile ei, de-a lungul vremii şi astăzi).

De aceea, Asociaţia îşi propune să contribuie la studierea ştiinţifică a traducerilor de text religios, a categoriilor de discurs religios, dar şi la promovarea valorilor morale ale creştinismului.

Prin activitatea membrilor ei, Asociaţia are în vedere trei obiective de bază:

  • Studierea ştiinţifică a traducerilor româneşti de texte biblice, din secolul al XVI-lea şi pînă în prezent, cu urmărirea surselor acestora;
  • Studierea ştiinţifică a literaturii religioase auxiliare (cărţi de predici, omilii etc.);
  • Analiza textelor beletristice care s-au edificat ca rezultate ale insertului biblic şi teologic în literatura română.

În cadrul primului obiectiv se urmăresc, cu deosebire, modalităţile prin care traducerile textului biblic au reuşit să echivaleze termeni biblici cu valoare fundamentală, translînd respectivele concepte în limba română. De asemenea, se încearcă analiza mecanismelor traducerii de text biblic, în contextele diferitelor epoci, spre înţelegerea caracteristicilor care guvernează procesul traducerii textului sacru.

Cel de-al doilea obiectiv vizează modalităţile în care s-a constituit discursul religios în spiritualitatea românească, funcţiile pe care discursul religios le-a avut de-a lungul timpului şi efectele acestuia.

Cel de-al treilea obiectiv îşi propune să identifice şi să cerceteze, în special, caracteristicile şi componentele hermeneutice ale receptării şi interpretării textelor sacre în literatura română, impactul culturii religioase asupra literaturii române.

În vederea atingerii acestor obiective, prin activitatea membrilor ei, Asociaţia se implică în cercetarea ştiinţifică, în activităţile de studiere din domeniile traductologiei, filologiei, lingvisticii, retoricii, bibliologiei, teoriei textului, patrologiei, istoriei Bisericii, omileticii, istoriei mentalităţilor. Prin activitatea lor, membrii Asociaţiei participă în mod activ la demersurile ştiinţifice de cercetare a textelor religioase (traduceri de text biblic şi predici), analizînd căile de constituire a corpusului de texte religioase, precum şi dinamica fenomenului religios. Totodată, membrii Asociaţiei participă la realizarea instrumentarului de lucru necesar unor astfel de cercetări (monografii, ediţii de texte, lucrări de analiză a textului şi discursului religios, dicţionare, corpusuri de texte, bibliografii, lucrări de sinteză, scrieri de istorie a receptării şi circulaţiei textelor biblice şi religioase).

La rîndul ei, Conferinţa Naţională „Text şi discurs religios” a fost proiectată ca o manifestare ştiinţifică mai amplă, ce îşi propune să creeze un cadru larg de dezbatere asupra traducerii de text religios, a discursului religios, a sacrului în literatură, asupra fenomenului religios în general, spre a participa la stimularea cercetării academice în aceste direcţii şi la popularizarea celor mai importante tendinţe în studierea fenomenologiei religioase.

Obiectivele principale ale Conferinţei sînt:

  • Descrierea, din perspectivă lingvistică, teologică, istorică şi filosofică, a unor elemente dominante de limbaj şi de cultură religioasă românească;
  • Observarea ponderii şi rolului fenomenului religios în viaţa fiinţei umane;
  • Identificarea şi fructificarea de metodologii adecvate pentru analiza şi interpretarea unor forme de manifestare ale limbajului şi mentalităţii, ca aspecte definitorii ale fenomenului religios în contextul mai larg al interferenţelor culturale şi al dezvoltării unor noi modalităţi de informare în masă;
  • Stabilirea unor legături durabile între membrii comunităţii academice, prin identificarea unor proiecte de cercetare comune, cu dezvoltare pe termen mediu şi lung;
  • Popularizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în rîndul unui public cît mai larg.

Documente