Actul constitutiv al Asociaţiei

În şedinţa din 10 februarie 2010, membrii fondatori, care şi-au exprimat în mod liber voinţa de asociere (în baza dreptului constituţional la libera asociere şi a voinţei liber consimţite şi în baza prevederilor Ordonanţei nr. 26/2000, modificată şi completată potrivit Legii nr. 246/2005, publicată în M.OF. al României, Partea I nr. 656 din 25.07.2005) au hotărît, în unanimitate de voturi, înscrierea Asociaţiei Culturale „Text şi discurs religios” la Judecătoria Iaşi pentru dobîndirea personalităţii juridice de drept privat fără scop patrimonial.

Prezentul act constitutiv este întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 26 din 2000, alin.(2), ale Ordonanţei nr. 37/2003 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii nr. 246 din 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cuprinde toate elementele necesare pentru înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la Judecătoria Iaşi.

 1. Denumirea Asociaţiei:
  Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios”.
 2. Raza de activitate:
  Asociaţia Culturală „Text şi discurs religios” îşi va desfăşura activitatea pe raza teritorială a judeţului Iaşi.
 3. Scopul Asociaţiei:
  Scopul asociaţiei este de a contribui la studierea ştiinţifică a traducerilor de text religios, a categoriilor de discurs religios, la promovarea valorilor morale ale creştinismului.
 4. Sediul:
  Asociaţia va avea sediul în municipiul Iaşi, strada Gării, nr. 10, bloc L21, et. VIII, ap. 25.
 5. Durata de funcţionare a Asociaţiei:
  Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Judecătorie.
 6. Patrimoniul Asociaţiei:
  La data constituirii, patrimoniul Asociaţiei este format din donaţiile membrilor fondatori, în sumă de 1000 lei.
 7. Componenţa nominală a celor dintîi organe de conducere administrativă şi de control a Asociaţiei:
  Consiliul Asociaţiei:
  • Preşedinte: lect. univ. dr. GUIA G. Sorin-Grigore
  • Vicepreşedinte: prof. univ. dr. GAFTON A. Alexandru Arnold Francisc
  • Secretar: lect. univ. dr. MILICĂ S. Ioan
  Comisia de cenzori:
  • Preşedinte: ec. CONSTANTINOVICI Bogdan
  • Membrii: ec. MARTA Felicia
   av. ROTAR Iuliana Elisabeta
 8. Persoana împuternicită să desfăşoare procedura de dobîndire a personalităţii juridice este d-na avocat ROTAR Iuliana Elisabeta.
 9. Semnăturile membrilor cu confirmările date, prin care îşi dau acordul de constituire a Asociaţiei Culturale “Text şi discurs religios” şi pentru dobîndirea personalităţii juridice, conform Ordonanţei nr. 26 din 30 ianuarie 2000, Ordonanţei nr. 37 din ianuarie 2003 şi Legii nr. 246 din 2005.
PREŞEDINTE: Lect. univ. dr. GUIA G. Sorin-Grigore
VICEPREŞEDINTE: Prof. univ. dr. GAFTON A. Alexandru Arnold Francisc
SECRETAR: Lect. univ. dr. MILICĂ S. Ioan


pdfVersiunea pdf