Programul Ediţiei a VI-a

Alocuţiuni şi comunicări în plen

Vineri, 15 noiembrie 2013 (Sala A.01)

9.00 – 9.30

 • Primirea participanţilor

9.30 – 10.30

 • Cuvînt de salut din partea Rectoratului Universităţii de Vest, a Decanatului Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, a Mitropoliei Banatului, a Episcopiei Romano-Catolice, a Episcopiei Greco-Catolice şi a Comunităţii Evreieşti din Timişoara.

11.00 – 13.00

 • Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, Membru corespondent al Academiei Române, Antim Ivireanul şi unificarea limbii române literare
 • Prof. univ. dr. Rodica Zafiu, Perspective stilistice şi pragmatice în studiul limbii şi al discursului religios
 • Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon, Discursul religios – act liturgic, sacramental şi soteriologic
 • Prof. univ. dr. Alexandru Gafton, Cea mai recentă traducere a Bibliei în limba română

13.00 – 15.00: Masa de prînz (Restaurantul Universităţii Politehnica din Complexul studenţesc)

15.00 – 17.30

 • Prof. univ. dr. Lora Bostan, Contribuţia Bisericii Ortodoxe la afirmarea spiritualităţii româneşti în Nordul Bucovinei (sec. ХVIII-ХIХ)
 • Prof. univ. dr. Maria Cătănescu, Strategii discursive în Didahiile lui Antim Ivireanul
 • Prof. univ. dr. Iosif Cheie Pantea, Cioran şi tentaţia credinţei
 • Pr. conf. univ. dr. Nicolae Morar, Sacrul în viziunea lui Nicolae Steinhardt

17.00 – 17.30: Pauză de cafea

17:30 – 19.00

 • Arhimandrit dr. Policarp Chiţulescu, Sfîntul Ierarh Antim Ivireanul, traducător al liturghiei în limba română
 • Prof. univ. dr. Ioana Costa, Muţenia profetului
 • Prof. univ. dr. Zamfira Mihail, Principiile de traducere ale Cuviosului Paisie
 • Prof. univ. dr. Ileana Oancea, Rugăciunea Tatăl nostru, revelator al latinităţii limbii române

20.00: Cina festivă (Restaurantul Universităţii Politehnica din Complexul studenţesc)


Traducerea textului sacru

Sîmbătă, 16 noiembrie 2013 (Sala A.01). Moderatori: prof. univ. dr. Gheorghe Chivu (Bucureşti), prof. univ. dr. Alexandru Gafton (Iaşi)

9.00 – 11.00

 • Claudiu-Ioan Coman, Fapte 20. 28 în manuscrisele bizantine: text, traducere şi exegeză
 • Octavian Gordon, Numele „de mare cuviinţă” al lui Dumnezeu: particularităţi în traducerea formulelor liturgice
 • Enikö Pál, Influenţa originalelor maghiare asupra vechilor traduceri româneşti ale textului biblic
 • Paul-Cezar Hârlăoanu, Învierea osîndirii sau învierea judecăţii, în lumina textului de la Ioan 5. 29
 • Vasile D. Ţâra, Tălmăcire şi text original în omiletica lui Samuil Micu
 • Maria Ţenchea, În legătură cu traducerea unui text religios pragmatic (chestionar de spovedanie)

11.00 – 11.20: Pauză de cafea

11.20 – 14.00

 • Marian Vild, Dubletul to katechon / ho katechōn din II Tes. 2. 6-7: una din enigmele Noului Testament
 • Gabriela Radu, Traducerea acrostihului din invocaţia religioasă – Liber Manualis
 • Sergiu Drincu, Tipăriturile (religioase) blăjene din secolul al XVIII-lea (1750-1760) şi unificarea limbii române literare
 • Alexandru Mihăilă, Influenţe non-septante în Biblia de la Bucureşti
 • Delia Mihăilă, Monogenes: termen hristologic în Evrei 11. 17?
 • Dora Liana Văetuş, Dinamică lexico-semantică în versiuni biblice româneşti. Studiu de caz: Parabola vameşului şi a fariseului
 • Ioan Mihoc, Thysia aieneseos în Tradiţie. Un studiu al expresiei „jertfa de laudă” în ebraică, greacă şi latină
 • Constantin Jinga, Ce face Isaac pe cîmp? Şi ce vede, de fapt, Amos? – două nedumeriri traductologice (Facerea 24. 63; Amos 7. 7-8)

Retorica discursului religios

Sîmbătă, 16 noiembrie 2013 (Sala 248). Moderatori: prof. univ. dr. Rodica Zafiu (Bucureşti), conf. univ. dr. Daiana Cuibus (Cluj-Napoca)

9.00 – 11.00

 • Marius Daniel Ciobotă, Valenţe afective ale discursului omiletic
 • Cătălin Vatamanu, Căsătoria în Vechiul Testament, realitate socială, metaforă teologică şi retorică biblică
 • Garofiţa Dincă, Elemente de retorică în textele omiletice româneşti
 • Ovidiu Enacache, Strategii şi tehnici de manipulare în scrisorile lui Antim Ivireanul
 • Ilie Melniciuc-Puică, Retorica paulină din 1Corinteni 15. 35-57 în dezvoltarea omiliei hrisostomice
 • Liviu Petcu, Sfîntul Grigorie al Nyssei despre cunoaşterea lui Dumnezeu în Lumină (Φῶς) şi în Nor (Νεφέλη)

11.00 – 11.20: Pauză de cafea (Sala A.01)

11.20 – 14.00

 • Caesar-Silviu Aronet, Citiri alternative ale relatării pătimirii
 • Daiana Cuibus, De la morfosintaxă la sens în textul biblic
 • Adrian Murg, Dimensiunea soteriologică a morţii Mîntuitorului Iisus Hristos, în scrierile Sfîntului Evanghelist Luca. O analiză din perspectiva criticii textuale
 • Sorin Guia, Necrologul creştin la înmormîntarea unui prelat
 • Laura Cîţu, Enoncés sentencieux et imaginaire linguistique et culturel. Le cas des proverbes en «Dieu» – approche contrastive français - roumain
 • Maria-Cristina Truşcă, Ἀρετή / ἁμαρτία în cuvîntarea Περὶ φιλωπτοχίας a Sf. Grigorie de Nazianz, un studiu de arheologie lingvistică
 • Christina Andreea Miţariu, Natura umană şi theognosia în viziunea Sfîntului Grigorie de Nyssa
 • Ioan Milică, Cîteva consideraţii asupra denumirilor de plante din Vechiul Testament

Literatura şi sacrul

Sîmbătă, 16 noiembrie 2013 (Sala 329). Moderatori: conf. univ. dr. Simona Constantinovici (Timişoara), lect. univ. dr. Valy Ceia (Timişoara)

9.00 – 11.00

 • Pătruţ Nicolae Bănăduc, Epifania hristică: un demers fundamental în hermeneutica steinhardtiană
 • Valy Ceia, Literatura şi sacrul
 • Simona Constantinovici, Elemente de semantică a textului poetic arghezian. Numirea divinităţii
 • Elisa Morales Moriano, Luminiţa Vleja, Relaţia dintre sacru şi profan în poezia lirică a lui Juan Rodríguez del Padrón
 • Paulian D. Petric, Reflecţia mistică iudaică şi problematica răului în romanul Gog und Magog (de Martin Buber) şi în piesa Eli – Ein Mysterienspiel vom Leiden Israels (de Nelly Sachs)
 • Carmen Mihaela Potlog, Imaginarul religios în lirica lui Ion Barbu

11.00 – 11.20: Pauză de cafea (Sala A.01)

11.20 – 14.00

 • Alina Bako, Scriitorul şi sacrul. Ficţiunile biografice
 • Rodica Pop, De la „egoismul suferinţei” la „compătimirea nesăţioasă”. Despre libertate la Dostoievski
 • Radu-Cosmin Bogdan, Imnografia bizantină, expresia poetică a discursului teologic ortodox
 • Carmina Cojocaru, Mărginire întru nemărginire. Viziuni eminesciene asupra relaţiei om – Divinitate
 • Crina Poenariu, Nae Ionescu – ipostaze ale discursului profetic
 • Cristina Haritina Gaiţă, Cele patru tipuri de iubire în opera şi viaţa lui Ştefan Baciu
 • Florina-Maria Băcilă, O emblemă a poeziei lui Traian Dorz: harfa

Religie şi istorie

Sîmbătă, 16 noiembrie 2013 (Sala 327). Moderatori: lect. univ. dr. Maria Aldea (Cluj-Napoca), lect. univ. dr. Călin Timoc (Timişoara)

9.00 – 11.00

 • Maria Aldea, Monica Vlase, O lucrare mai puţin cunoscută astăzi a lui F. Aron: Catihismul omului creştin, moral şi soţial. Pentru trebuinţa tinerilor din şcoalele începătoare (Bucureşti, 1834)
 • Elena Chiaburu, Liturghierul de la Chişinău (1815) între tradiţie şi politica ţaristă
 • Remus Mihai Feraru, Aspecte şi expresii ale sacrului în inscripţiile greceşti din Pontul stîng
 • Laura Jiga Iliescu, Sfîntul Ilie între dosar hagiografic şi meteorologie populară, în cazul particular al culturii române
 • Călin Timoc, Cu privire la traducerea cuvîntului sacrvm din inscripţiile votive ale Daciei romane
 • Valentin Trifescu, Inventarea unui simbol regional: bisericile de lemn ale românilor ardeleni în istoriografia de artă din perioada interbelică

11.00 – 11.20: Pauză de cafea (Sala A.01)

11.20 – 14.00

 • Doina Butiurca, Structuri frazeologice religioase privind protecţia, în mentalitatea românească
 • Liliana Monica Ghera, Beate Hildegardis, Cause et cure, între medicină şi teologie
 • Mihai Floroaia, Discursul religios şi Index-ul cărţilor interzise în perioada Inchiziţiei
 • Lucian Miclăuş, Terminologia religioasă în dialectul istroromân. Timpurile liturgice
 • Nadia Obrocea, O abordare din perspectiva lingvisticii lui Eugeniu Coşeriu
 • Cosmin Bogdan Panţuru, Termeni arhaici (bisericeşti, laici şi juridici) din documentele de arhivă ale Parohiilor ortodoxe Bejan – Mintia (Hunedoara) şi Fabric – Timişoara
 • Daniela Teleoacă, Figurile semantice şi relevanţa lor în decodarea semiotică a unui text: comparaţia în textul psalmic modern
 • Maria Vâtcă, Valenţe simbolice ale sacrului în obiceiurile de iarnă din Valea Almăjului, jud. Caraş-Severin

Sîmbătă, 16 noiembrie 2013 (Sala A.01)

14.00 – 14.15: Închiderea festivă a Conferinţei

14.15: Cocktail


pdfVersiunea pdf