Termeni şi condiţii de utilizare

Site-ul www.cntdr.ro („Site-ul”) este proprietatea Asociaţiei Culturale „Text şi discurs religios” („Asociaţia”), organizatoare a Conferinţei Naţionale „Text şi discurs religios” („Conferinţa”). Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza Site-ul. Utilizarea Site-ului şi accesul la serviciile oferite presupun implicit acceptarea termenilor şi condiţiilor stipulate în acest document, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES
Scopul permis pentru utilizarea Site-ului este obţinerea de informaţii despre Conferinţă şi/sau despre Asociaţie. Orice utilizare în alte scopuri decît acesta nu este permisă. Asociaţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru securitatea Site-ului sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

2. DREPTURI DE AUTOR
Asociaţia oferă acces liber la Site şi vă autorizează să vizualizaţi, imprimaţi şi să transmiteţi informaţiile pe care acesta le conţine doar în scopuri care sînt personale, legale şi non-comerciale în acelaşi timp.
Dreptul de copyright pentru documentele existente pe Site este deţinut de către Asociaţie sau de către partenerii săi. Nici un material de pe Site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară explicită, prin acord scris cu Asociaţia sau cu respectivii titulari ai drepturilor de autor.
Drepturile de copyright pentru versiunile electronice (în format pdf) ale volumelor Revistei Conferinţei aparţin Editurii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Orice reproducere, parţială sau integrală, a conţinutului Revistei se poate face doar cu acordul prealabil scris al Editurii.
Conţinutul Site-ului, documentele, grafica, fotografiile, filmele, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe Site sînt protejate de legea dreptului de autor şi sînt proprietatea Asociaţiei sau a partenerilor săi.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părţi a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor sau informaţiilor puse la dispoziţie de către Asociaţie prin intermediul Site-ului într-un mod care încalcă legislaţia românească sau internaţională în materie de drepturi de autor şi proprietate intelectuală implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
Asociaţia îşi rezervă dreptul de a împiedica, prin orice mijloace (inclusiv prin blocarea permanentă a adresei IP) contactarea ori utilizarea Site-ului, şi de a solicita sancţionarea, conform legislaţiei în vigoare, a persoanelor fizice sau juridice implicate, dacă există dovezi că scopul este distrugerea sau alterarea Site-lui, a conţinutului sau securităţii acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Asociaţia, membrii sau partenerii săi, produsele, serviciile şi angajaţii acestora.
Orice eventual litigiu în legătură cu Site-ul este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

3. LEGĂTURI EXTERNE
Asociaţia poate furniza, prin intermediul Site-ului, legături (“link”-uri) către alte pagini sau resurse World Wide Web, aparţinînd membrilor, partenerilor sau sponsorilor Asociaţiei.
Asociaţia nu are control şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile respectivelor sau oricăror altor site-uri externe. Prin utilizarea respectivelor site-uri, dvs. absolviţi în mod implicit Asociaţia de orice responsabilitate. Asociaţia nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu folosirea sau încrederea în informaţiile, conţinutul, bunurile sau serviciile puse la dispoziţie de către site-urile respective. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi termenii şi condiţiile fiecăruia dintre site-urile externe pe care le vizitaţi.
Este interzisă crearea de legături la Site fără un acord prealabil scris. În situaţiile în care acest lucru se întîmplă fără acordul scris explicit al Asociaţiei obţinut de la reprezentanţii acesteia, Asociaţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul site-urilor neafiliate cu care Site-ul ar putea fi legat şi pentru materialele postate pe respectivele site-uri, şi îşi rezervă dreptul de a solicita sancţionarea, conform legislaţiei în vigoare, a oricărei acţiuni de acest tip.

4. REGULI DE UTILIZARE
Nu sînt permise:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor şi informaţiilor existente pe Site, în scopuri ilegale sau comerciale;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul Site-ului, ştergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor sau informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau testa vulnerabilitatea Site-ului sau accesarea fără autorizaţie a serviciilor sau paginilor care nu sînt publice;
- încercarea de a interveni în funcţionarea serverelor de hosting sau în reţeaua Asociaţiei prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DDoS”;
-folosirea formularului de contact de pe Site pentru trimiterea de mesaje comerciale sau publicitare („spamming”) sau în oricare alt scop decît trimiterea de mesaje oficiale justificate organizatorilor Conferinţei, membrilor Asociaţiei, sau administratorului Site-ului.
Încălcarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Asociaţia va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperînd cu autorităţile pentru prevenirea, împiedicarea şi pedepsirea conform legilor în vigoare a unor astfel de încălcări.
În plus, orice încercare de a accesa fişiere de pe server care nu sînt publicate pe Site, de a accesa paginile de administrare ale Site-ului, sau de a accesa sau modifica codul sursă al Site-ului în orice fel („hacking”) va avea ca urmare blocarea promptă, definitivă şi irevocabilă a adresei de IP sau a gamei de IP-uri implicate.

5. DISPONIBILITATEA SERVICIILOR
Asociaţia îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul Site-ului, cu sau fără o notificare prealabilă.
Asociaţia nu este răspunzătoare faţă de nici o persoană fizică sau juridică pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.

6. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Prin utilizarea Site-ului declaraţi în mod implicit că înţelegeţi şi că sînteţi de acord cu următoarele.
1) Utilizarea Site-ului se face pe propria răspundere. Asociaţia se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile indirecte de vînzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop;
2) Asociaţia nu oferă nici o garanţie că:
- informaţiile vor împlini toate cerinţele dumneavoastră;
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea Site-ului vor fi corecte sau de încredere;
- calitatea oricăror produse, servicii, informaţii sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dvs. prin intermediul Site-ului va satisface toate cerinţele;
- orice eroare software va fi corectată.
3) Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează Site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii, servicii sau fişiere din conţinutul Site-ului.
4) Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de pe Site sau prin intermediul serviciilor Site-ului, nu constituie garanţii, daca nu sînt stipulate expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Asociaţia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Asociaţia a fost informată anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultînd din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor Site-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultînd din orice bunuri, date, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin / de pe Site;
- accesul neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor datelor utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor Site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.
Dacă se consideră că un material pus la dispoziţie pe Site încalcă drepturile de copyright sau orice alte drepturi aparţinînd unei persoane fizice sau juridice, este necesară semnalarea acestei situaţii de către respectiva persoană prin intermediul formularului de contact aflat pe Site. Asociaţia va analiza respectiva plîngere şi va acţiona în consecinţă.
Site-ul este oferit în această formă („as is”), fără alte garanţii. Asociaţia nu este şi nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, carenţe, indisponibilităţi sau alte defecte ale Site-ului sau ale informaţiilor sau materialelor de orice tip publicate pe Site.

7. CONFIDENŢIALITATE ŞI INFORMAŢII PERSONALE
Asociaţia îşi rezervă dreptul de a colecta şi de a procesa informaţiile pe care i le oferiţi prin completarea formularelor de pe Site (spre exemplu, dar nu limitat la, formularul de contact). Este posibil să vă solicităm informaţii şi atunci cînd raportaţi existenţa unei probleme în legătură cu Site-ul.
Dacă alegeţi să contactaţi Asociaţia prin email sau prin formularul de contact de pe Site, este posibil să ţinem evidenţa acestei corespondenţe pe servere aparţinînd unor terţe companii. Asociaţia nu este responsabilă pentru activitatea acestor companii, şi nu poate fi în nici un fel făcută responsabilă de pierderea sau furtul datelor stocate pe serverele respectivelor companii.
În anumite cazuri, este posibil să colectăm informaţii despre dumneavoastră care nu se referă la identificarea personală. Exemple de acest tip de informaţii includ adresele IP, tipul de browser de Internet pe care îl utilizaţi, tipul de sistem de operare folosit, şi denumirea domeniului site-ului sau reclamei de pe care aţi navigat la Site. Aceste date au un caracter statistic, se referă la acţiunile şi obiceiurile utilizatorilor noştri privind folosirea internetului şi nu implică identificarea nici unei persoane.
Din acelaşi motiv prezentat mai sus, atunci cînd vizitaţi Site-ul este posibil să stocaţi anumite informaţii pe calculatorul dumneavoastră. Aceste informaţii vor fi disponibile sub formă de „Cookies” sau alte fişiere similare. În cazul majorităţii browserelor de Internet, fişierele Cookies pot fi şterse de pe hard-drive, pot fi blocate, iar dvs. puteţi primi un avertisment înainte de stocarea unui fişier Cookie. Dacă browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini ale Site-ului pot să nu funcţioneze parţial sau în totalitate.
Asociaţia nu răspunde de atacurile unor terţe persoane avînd ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.
Daca utilizatorii Site-ului trimit materiale nesolicitate prin intermediul adresei de email sau a formularului de contact de pe Site, Asociaţia îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia drepturilor personale sau de proprietate. Astfel de materiale devin proprietatea Asociaţiei, putînd fi utilizate în orice scop de către Asociaţie, fără obligaţia de a acorda compensaţii de orice natură pentru utilizarea lor.

9. POSIBILITATEA DE A ACCEPTA TERMENII DE UTILIZARE
Prin acceptarea prezentelor condiţii afirmaţi fie că aveţi peste 18 ani, fie că sînteţi minor cu capacitate de exerciţiu restrînsă şi avînd consimţămîntul părintelui sau tutorelui legal. De asemenea, afirmaţi că sînteţi în măsură şi competent să înţelegeţi condiţiile, termenii, obligaţiile, afirmaţiile, reprezentările şi garanţiile stabilite mai sus şi vă angajaţi să le respectaţi. Dacă aveţi vîrsta sub 14 ani, vă rugam să nu folosiţi Site-ul.

10. DISPOZIŢII FINALE
Asociaţia îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui sau completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină şi va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe Site.